Kaugtöökeskused

Allikas: Targa töö WiKi

Kaugtöökeskus
on inimese elukoha lähedal asuvad kontoriruumid, kus on tagatud töötamiseks vajalikud tingimused (töökeskkond, ergonoomika, sidevahendid, IKT) ja kus töötavad ühe või mitme organisatsiooni kaugtöötajad, asudes eemal oma vahetust juhist (vabakutseliste puhul tellijast)

Kaugtöökeskused võimaldavad inimestel töötada oma elukoha lähedal, hoides niimoodi kokku tööle ja töölt tulekuks kuluvat aega, võimaldades paremini korraldada töö- ja isiklikku elu ning valida meelepärast elukeskkonda.

Võrreldes kodus töötamisega on kaugtöökeskustel mitmeid eeliseid: kaugtöökeskuses saab suhelda teiste kaugtöö tegijatega, IT tugi ja suhtlusring omakorda aitavad arvutialaseid oskusi hoida ning juurde õppida, töökeskkond on turvaline ja töötervishoiu nõudeid arvestav. Lisaks on kaugtöökeskuste kulud läbipaistvad, mis võimaldab tööandjal töötajale kaugtöötamisega seotud kulud lihtsalt kompenseerida ning ei tekita küsimust erisoodustusest.

Kaugtöökeskus on sisuliselt kodu ja kontori vahepealne töö tegemise koht, kus peaks olema mugav olla ja kus oleks samas oluliselt professionaalsem töökeskkond, kui nt avalikes internetipunktides või raamatukogudes.

Kaugtöökeskuste põhiteenus on töökohtade väljarentimine, lisateenusteks võivad olla IT toe pakkumine, koolitus- ja arendustegevused jms.

Vaata ka Kaugtöökeskuse loomine.

Ungari kaugtöökeskuste käivitamise näide (inglise keeles) Telecottage handbook 

Hollandis läbi viidud kaugtöökeskuste edutegurite uuring (hollandi keeles) Onderzoek naar de succesfactoren van open Flexkantoren in Nederland.


Kaugtöökeskusi võib eristada asukoha, avatuse, vormi, funktsionaalsuse ja sihtgrupi järgi.

Asukoht

 • Linnas asuvad keskused (FlexOffice, SmartWorkCenter) on professionaalsed paindliku kasutusega töökeskused, mis toetavad mobiilsete töötajate ja ettevõtjate paindlikult töötamist nii riigi kui rahvusvahelisel tasemel ning loodud tavaliselt ärilistel eesmärkidel.
 • Maapiirkonnas asuvad keskused (Telecottage, Telecenter, Telehut) on loodud tavaliselt eesmärgiga pakkuda maal elavatele inimestele Interneti ja arvutikasutamise võimalusi, aga võivad pakkuda ka paindlikke kontorikasutamise võimalusi vabakutselistele, väikeettevõtetele või suurettevõtete mobiilsetele töötajatele.

Avatus

 • Avatud kaugtöökeskused, kus võivad töötada või muudel eesmärkidel arvutit ja Internetti kasutada kõik soovijad;
 • Osaliselt avatud kaugtöökeskused, kus võivad töötada või muudel eesmärkidel arvutit ja Internetti kasutada inimesed, kellel on selleks vastav leping (nt vabakutselised, erinevate ettevõtete töötajad);
 • Kinnised kaugtöökeskused, kus töötavad ainult ühe ettevõtte / organisatsiooni töötajad, kelle juht asub mujal, selliseid keskusi nimetatakse satelliitbüroodeks. Satelliitbüroosid eristab harukontoritest see, et kui harukontorid on loodud eesmärgiga viia teenindus või toode kliendile lähemale, siis satelliitbürood luuakse sinna, kus on sobivat tööjõudu.

Vorm

 • MTÜ-d, kohaliku kogukonna initsiatiiv (rahvamajad, külakeskused)
 • Äriühing või selle filiaal
 • Kohaliku omavalitsuse allüksus
 • Haridsuasutuse allüksus (ülikool, raamatukogu vms)
 • Riigiasutuse allüksus
 • Erinevate osapoolte poolt moodustatud sihtasutus

Funktsionaalsus

 • Paindlikult töötamist toetav keskus, vabakutseliste ja mobiilsete töötajate keskus
 • Tööhõivet toetav keskus, tööjõu vahendus, rent, koolitus, riskirühmad
 • Inkubaator, ärinõuandla, ettevõtlust toetav keskus
 • AIP - Interneti ja e-teenuste kättesaadavust parandav keskus
 • Vaba aja keskus (arvuti kasutamine, mängud, kohvik jms)

Sihtgrupp

 • Kõigile avatud kaugtöökeskus
 • Konkreetsele sihtgrupile orienteeritud kaugtöökeskus
  • Noorte ja õpilaste töötamist toetavad keskused
  • Väikelaste vanemate töötamist toetavad keskused (nt koos lastehoiuga)
  • Puuetega inimeste töötamist toeteavad keskused (nt koos tugiteenustega)
  • Vanemaealiste töötamist toetavad keskused
  • Jt
 • Konkreetsele erialale või erialadele suunatud keskus (nt raamatupidajad, sekretärid, disainerid vm)

Inglise keelste mõistete vasted

Telecentre inglise keelne termin on avalik interneti, arvutite ja muu digitaalse tehnoloogia kasutamise koht, mis võimaldab koguda infot, luua, õppida ja suhelda koos teistega arendades samal ajal olulisi digitaalseid oskuseid (Wikipedia).

Defineerides selliselt telecentre ei ole õige seda tõlkida eesti keeles kaugtöökeskuseks, kuna tegemist on väga laialt erinevaid eesmärke taotlevate keskustega. Eestis laialdasemalt kasutatav termin, mis võiks antud nähtust iseloomustada on internetipunkt, samas on selle tähendus suhteliselt kitsas ja seda ei seostata e-töö ja õppimisega. Täpsem nimetus 'telecentre' nähtuse kirjeldamiseks oleks seega IKT keskus.

Teistel juhtudel (nt. European Telework Development) on telecentre defineeritud kui interneti ja IKT kasutamise võimalusi pakkuv asutus, mis on loodud ärilistel eesmärkidel rõhuga pakkuda töökohti inimestele, kes soovivad töötada väljaspool kontorit, kuid mitte oma kodus. Selliselt defineerides võiks eestikeelne tõlge olla kaugtöökeskus.

Telecottage mõistet kasutatakse sageli sünonüümina sõnale telecentre. Siiski on telecottage mitmel juhul defineeritud kui telecentre alamliik (nt Hungarian Telecottage Association). Sel juhul on telecottage defineeritud järgmiselt: kohaliku kogukonna poolt rajatud (community based) keskus toetamaks kohaliku kogukonna IKT kasutamise ja selle vahendusel suhtlemise vajadusi. Eestikeelne vaste puudub.

Telehut ehk Telecottage satelliitkontor pakub teenuseid väga väikesele kogukonnale (mõnisada inimest), tavaliselt on piiratud teenuste hulk ning töötab mõne suurema mitte-kohaliku telecottage haruna. Eestikeelne vaste puudub.

Satellite Office tööandja omanduses või tööandja poolt üüritud ruumid peakontorist eemal. Kaugtööga on neis tegemist juhul, kui töötajate juht asub mujal kui vaatlusaluses kontoris.

Viimane muutmine: 12:02, 19. märts 2010 Seda lehekülge on külastatud 27 963 korda.