Kaugtööd reguleerivad õigusaktid ja soovitused lepingute sõlmimiseks

Allikas: Targa töö WiKi

Erinevates riikides reguleerivad kaugtööd erinevad õigusaktid ja kokkulepped.

Euroopa tasandil on sotsiaalpartnerite vahel sõlmitud kaugtöö raamkokkulepe (Framework Agreement on Telework), mille peamine eesmärk on tagada kaugtöötajatele kontoris töötajatega samaväärne kohtlemine.


Üldisemad suunised on:

 1. Kaugtöö peab olema vabatahtlik, st tööandja ei saa sundida töötajat töötama kodus. Nii nagu ka teised lepingu tingimused on ka töö tegemise koht kokkuleppe küsimus.
 2. Kaugtöö peaks olema kaetud varalise kahju kindlustusega.
 3. Tööandja vastutab tööohutuse ja töötervishoiu eest ka kaugtöö korral, seda vastutust ei saa delegeerida töötajale. Ka kodus töötamise puhul peaks tööandja olema veendunud, et töökeskkond on ohutu töötaja tervisele.
 4. Juhul, kui tööandja rakendab kaugtöö puhul töötaja jälgimist, peab töötaja olema informeeritud, milliste vahenditega tööandja seda teeb.
 5. Tööandja peab tagama, et töötaja ei ületaks kaugtööl olles maksimaalset lubatud tööaega, v.a. juhul, kui töö tegemiseks kohustatud isik on töö tegemise viisi, aja ja koha valikul olulisel määral iseseisev (Töölepingu seadus § 1 lg 4).
 6. Kaugtöötajal peab olema võimalus soovi korral töötada tööandja ruumides, kui tööandjal on need olemas.

Juhul, kui töö tegija on oma töö tegemise viisi, aja ja koha valikul olulisel määral iseseisev ei kohaldu temale Töölepingu seaduses sätestatu ja lepingu sõlmimisel on aluseks Võlaõigusseadus. Kuna kaugtöö vormis tehtavad tööd sageli eeldavadki töötaja iseseisvust, tasub kaaluda, millise töösuhtega on tegemist ning millist lepingut on otstarbekas sõlmida.


Punktid, mis võiksid olema sees kaugtöötaja sõlmitavas töölepingus või töölepingu lisas:

 1. Kaugtöö kokkuleppe aeg (algus, katseperioodi lõpp, kaugtöö perioodi lõpp, tähtajatu) ja selle ülevaatamise tähtajad, nt 1 kord aastas.
 2. Kinnitus, et töötajal on lubatud kaugtöö vormis töötada ning see asjaolu ei muutu kaugtöö tegemise perioodil.
 3. Kaugtöö aeg (maht) tööpäevade lõikes, nt üks päev nädalas. Kui kaugtöö vormis töötamise aeg ei ole määratud ja töötaja otsustab ise, mis päeval kus ta töötab, peaks olema kokkulepitud selles osas infoliikumise korraldus. Millal ja kui palju ette peaks töötaja teatama oma töö tegemise koha (nt kuu alguses, nädala alguses) ning kuidas toimub kontoris toimuvatest töökoosolekutest ja kohtumistest teatamine (nt 3 päeva ette ja e-maili teel).
 4. Töötingimused peaksid kaugtöö võimaluse puhul samaks jääma (puhkus, tasu jmt) - see on ka üks kaugtöö rakendamise oluline põhimõte, kuid see on pooltevahelise kokkuleppe küsimus. Näiteks võivad tööandja ja töötaja leppida kokku, et kaugtöö rakendamisega vähendatakse isikliku sõiduauto kaustamise kompensatsiooni, kuna töötajal vähenevad transpordikulud.
 5. Kaugtöö tegemise koht ja väljaspool tööandja ruume töötaja käsutusse antavad töövahendid.
 6. Tööaeg ja töötaja kättesaadavus, kas kaugtöö puhul kehtivad samad töö tegemise ajad nagu kontoris töötamise puhul või määrab töötaja oma tööaja ise, kas töötaja peab olema mobiili ja e-maili teel kättesaadav tavapärasel tööajal.
 7. Kui töötaja töötab kaugtöö vormis kodust, siis töötaja kinnitus töökoha vastavuse kohta töötervishoiu nõuetele (soovitavalt tööandja poolt etteantud kirjeldus) ning luba tööandjal seda kontrollida;
 8. Kulude kompenseerimine, kas ja millised kaugtööga seonduvad kulud töötajale kompenseeritakse;
 9. Kuidas on võimalik kaugtöö kokkulepet tööandja ja töövõtja vahel lõpetada, millistel põhjustel võib muutmise algatada tööandja ja millistel töötaja. Näiteks tööandja võib teha ettepaneku kaugtöö kokkuleppe lõpetamiseks, kui töötaja töötulemused langevad, muutub organisatsiooni üldine töökorraldus vms. Ette peaks nägema ka selle, kui palju peaks kokkuleppe muutmise soovist ette teatama.
 10. Töövahendite omand ja nende töökorras olemise tagamine – kuna sageli teevad kaugtöötajad tööd oma vahenditega, siis oleks oluline määratleda näiteks see, kuidas töövahendite rikke korral töö valmimine tagatakse.

Tagasi Juhendmaterjal kaugtöö rakendamiseks

Viimane muutmine: 08:06, 14. märts 2010 Seda lehekülge on külastatud 6179 korda.