Kaugtöö liigid

Allikas: Targa töö WiKi

Kaugtöö all mõeldakse tavaliselt distantsilt töötamist, mis toimub töötaja initsiatiivil ja tema vajadustest lähtuvalt. Kaugtöö alla võib aga liigitada ka tööandja initsiatiivil toimuva distantsilt töö, kui seda nõuab töö iseloom või kliendi vajadused, näiteks küsitlejad, ehitusprojekti juhid - need on ka tööd, mille puhul järjest enam IKT vahendeid kasutatakse. Samuti teevad töötajad sageli kaugtööd lähetustes olles, mida võib ka liigitada kaugtööks tööandja initsiatiivil.

Kaugtöö korralduse erinevaid vorme võib liigitada töö tegemise füüsilise koha, aja ja lepingulise suhte järgi.

Kaugtöö tegemise koha järgi võib eristada järgmisi kaugtöö vorme

  • Kodus töötamine ehk igapäevase sõitmise asendamine tööga kodus (telecommuting). Kodus töötamise puhul tuleb vahet teha kaugtöö ja traditsioonilise kodutöö vahel. Kaugtöö puhul kasutab töötaja tööandja või kliendiga ühenduses olemiseks IKT vahendeid, kodutöö (homework) on tavaliselt nt käsitöö (kudumid vms), mis tehakse kodus valmis ja antakse seejärel kliendile või tööandjale üle.
  • Kodutööpäevad - sarnane kodus töötamisega, selle erisusega, et seda rakendatakse tavaliselt süvenemist nõudvate ülesannete täitmiseks, mitte töötaja elukohast või erivajadustest tulenevalt.
  • Kohalikus kaugtöökeskuses töötamine - on töötamine töötajate elukoha lähedal asuvates tööruumides, mida kasutavad mitme organisatsiooni töötajad ühiselt. Näiteks Laulasmaa kaugtöökeskus.
  • Satelliitbüroos töötamine - tööandjale kuuluvad või tööandja poolt renditavad geograafiliselt eri paigus asuvad kontorid. Tavalistest filiaalidest eristab satelliitbüroosid see, et need ei asu peakontorist eraldi mitte klientide asukoha, vaid töötajate elukoha tõttu. Eesti näide: Emmaste kaugtöökeskus.
  • Mobiilne kaugtöö või ka liikuv töökoht - on töötamise viis kus töötajal puudub oma kindel personaalne töökoht, tööd tehakse seal, kus parajasti viibitakse. Näiteks müügimehed.

Vaata ka Kaugtöökeskused.


Kaugtöö tegemise aja järgi võib eristada järgmisi kaugtöö vorme

  • Kogu tööaja ulatuses kaugtöö vormis töötamine.
  • Teatud osa tööajast (nt 30%) kaugtöö vormis töötamine.

Lepingu vormi järgi võib eristada järgmisi kaugtöö vorme

  • Töölepingu alusel kaugtöö vormis töötamine.
  • Võlaõigusliku lepingu alusel kaugtöö vormis töötamine (käsundusleping, töövõtuleping).
  • Võlaõigusliku lepingu alusel juriidilise isikuna kaugtöö vormis töötamine. Kuigi tavapäraselt räägitakse kaugtööst ja selle korraldamisest töölepingulise suhte kontekstis, on teatud teenuste sisseostmisel (outsourcing) juriidiliste isikute vahel toimuv töökorraldus väga sarnane töölepingulise suhte raames toimuvale kaugtööle, näiteks raamatupidamise teenus, avalikud suhted vms.

Vaata ka Kaugtöö ja Kaugtööd reguleerivad õigusaktid ja soovitused lepingute sõlmimiseks

Viimane muutmine: 08:40, 13. märts 2010 Seda lehekülge on külastatud 16 536 korda.